ក្តៅៗ៖ អនុប្រធានការិយាល័យ ​នៃ​ក្រសួង​បរិ​ស្ថាន​ម្នាក់ លោតពីលើ​អគារ​ជាន់​ទី៤ (អគារ​ក្រសួង) សង្ស័យមានវិបត្តិ …………

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីរាយការណ៍បឋមឱ្យដឹងថា ​បុរស​ជា​មន្ត្រី​ផ្នែកអនុប្រធានការិយាល័យ ​នៃ​ក្រសួង​បរិ​ស្ថាន​ម្នាក់​ បាន​​​សម្លាប់​ខ្លួន​​ដោយ​លោត​ពីលើ​អគារ​ជាន់​ទី៤ (អគារ​ក្រសួង) ​ស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធ័ម នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី១០ ​មិថុនា ​ស្ថិត​ក្នុង​សង្កាត់​ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន បង្ក​ឱ្យ​មានការ​យ៉ាងខ្លាំង​នៅកន្លែងកើតហេតុ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សេចក្តីរាយការណ៍បន្តថា ​ស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុ ​​សម្ថ​កិច្ច​ជំនាញ​កំពុង​តែ​ចុះ​មក​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​​សព ​ដោយ​ទទួលបាន​​ប្រភព​បឋមថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ads ជន​រង​គ្រោះជ​មាន​អាយុ​​​ប្រហែលជាង​៣០​ឆ្នាំ ជា​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ក្រសួង​​បរិស្ថានេះ ដោយ​ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែករ​ដ្ឋបាល​ តែ​នៅ​មិនទាន់​ស្គាល់ឈ្មោះនៅឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុអីលោកពូគិតខ្លីចឹង៖ ​ប្រពន្ធ​ផិតក្បត់ប្រុស​ថ្មី គិត​ខ្លី ​អោប​កូនស្រី​ ទៅ​លោតទឹក​លើ​ស្ពាន តែមិន…….

ខេត្តកណ្តាល ៖ បុរស​ម្នាក់​ខូចចិត្ត ព្រោះតែ​ប្រពន្ធ​មាន​ប្រុស​ថ្មី​ផិតក្បត់ ដោយសារ​តែ​ការ​គិត​ខ្លី​ក៏​អោប​កូនស្រី​ជាទី​ស្រលាញ់​ទៅ​លោតទឹក​លើ​ស្ពាន​ព្រែក​សំរោង ក្រុង​តា​ខ្មៅ ប៉ុនប៉ង​សម្លាប់​ខ្លួន​តែ​មិន​បាន​ស្រេច ត្រូវ​គេ​ឃើញ​សភាព​ប្លែក​ខុស​ពី​ធម្មតា​ក៏​ជួយ​ចាប់​ជាប់ បង្ក​ឱ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ម៉ោង​៤​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​លើ​ស្ពាន​ព្រែក​សំរោង ក្នុងភូមិ​ព្រែក​សំរោង សង្កាត់​តា​ខ្មៅ ក្រុង​តា​ខ្មៅ​។ បុរស​កំសត់​ខាងលើ​មានឈ្មោះ ហេង សំណាង ភេទ​ប្រុស អាយុ​៤៤​ឆ្នាំ មាន​ទីលំនៅ​ស្នាក់​នៅ​បន្ទប់​ជួល ក្នុងភូមិ​របោះ​អង្ក​ញ់ សង្កាត់​ព្រែក​ឯង ខណ្ឌ​ច្បារ​អំពៅ រាជធានី​ភ្នំពេញ មុខរបរ​ជា​អ្នក​រត់​ម៉ូតូឌុប និង​មានកូន​ស្រី​ឈ្មោះ ហេង សៀវ​ឈី​ង ភេទ​ស្រី អាយុ​៣​ឆ្នាំ ។ បើ​យោង​តាម​ការ​បញ្ជាក់​ពី​លោក ស កែវ​ពិសិដ្ឋ អធិការ​ក្រុង​តា​ខ្មៅ​បាន​ប្រាប់​ថា នៅ​ពេល​កើតហេតុ ជន​រង​គ្រោះ​បាន​ជិះ​ម៉ូតូ​ម៉ាក​ឌ្រី​ម សេ​១២៥ ពណ៌​ខ្មៅ Read more

រថយន្ត Ford Ranger ១គ្រឿង ចូលផឹកកាហ្វេ ទាំងព្រឹក បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល បណ្ដាលឱ្យ…….

ភ្នំពេញ៖ រថយន្ត ford ranger មួយគ្រឿង រេចង្កូតទៅបុកដើមស្វាយបាក់អស់មួយដើម រួចបន្តទៅបុកបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចខ្ទីនិងរថយន្តរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំ ទៅមុខលែងរួច ដែរហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនាវេលាម៉ោង ០៣និង៤៣ ឈានចូលថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីអង្គ ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី២ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។ យោងតាមសម្ដីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា មុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញរថយន្តម៉ាក Frod rangerមួយគ្រឿ ដែលគ្មានពាក់ស្លាកលេខ បើកតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីអង្គ ពីត្បូងទៅជើងលុះមកដល់ផ្លូវកោងក៏រេចង្កូតទៅបុកដើមឈើបាក់អស់មួយដើមរួចបន្តទៅបុកតូបកាហ្វេ បណ្ដាលឱ្យខ្ទេច ចំណែករថយន្តខូចខាត់យ៉ាងដំណំ ។ ក្រោយពេលកើតហេតុ សមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះមកវាស់វែងយករថយន្តទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីរង់ចាំការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយ ៕

អាណិតណាស់៖ ព្រោះក្រមកធ្វើសន្តិសុខយាម ហត្ថាកសិករ បែត្រូវដេកស្លាប់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើល ………..

ភ្នំពេញ​:​ បុរសម្នាក់ដែលជាសន្តិសុខយាមនៅគ្រឹះស្ថានហត្ថាកសិករ មួយកន្លែង បានដេកស្លាប់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងព្រឹក ហេតុការណ៍នេះស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវលេខ២៨៩ ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទូលគោក រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅវេលាម៉ោង​៩​និង​២៤នាទី​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៩​។ យោងតាមប្រភពព័ត៌មាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថា តាមព័ត៌មានពីក្មួយផងដែលត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់បងដែលជាអ្នកយាមកាមនៅទីតាំងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយកន្លែងខាងលើបានឲ្យដឹងថា មុនពេលកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង ៦ព្រឹក​ថ្ងៃកើតហេតុខាងលើ ដោយគាត់មិនមានឃើញលោកពូរបស់គាត់មិនភ្ញាក់គាត់បានធ្វើការហៅតែមិនមានការនិយាយស្ដីទេីបដឹងថាគាត់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតស្លាប់បាត់ទៅហេីយ​ នៅលើប៉ៅអ៊ីដែលនៅឯទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាត់ទៅហើយ បង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពរដ្ឋរួមទាំងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុ។ ចំពោះសាកសពសន្តិសុខខាងលើមានឈ្មោះ​ ចាន់​ ហឿន​ អាយុ​ ៤៨​ឆ្នាំ​ មានស្រុកកំណេីត​នៅភូមិ​ត្រស់​ ក្នុង​ឃុំ​ត្រស់​ ស្រុករមាសហែក​ ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង​។ មុន​របរ​សន្ដិសុខ​ នៅក្រុមហ៊ុនបេស​Cambodia ដែលមានការជួលផ្ទះស្នាក់នៅក្នុង​ភូមិ​ ១៧​ សង្កាត់​ បឹង​កក់​ទី២​ ខណ្ឌ​ ទួល​គោក​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ ក្រោយកេីតហេតុសមត្ថកិច្វកុសល្យវិច្ច័យលោកក៏បានចុះដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅសាកសពខាងលើបានឃេីញថាសពខាងលើពិតជាបានស្លាប់ដោយខ្យល់គរពិតប្រាកដមែនហើយនឹងធ្វើការប្រគល់ជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើត៕

យីអីក៏ហ៊ានម្លេះ! យុវជនក្មេងៗ ៣នាក់ លក់កាំភ្លើងពិត ខ្លីវែងខុសច្បាប់ ឱ្យទៅតាមបណ្តាខេត្តនិងរាជធានី ហើយលក់មបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកទៀតត្រូវ……….

យោងតាមផេកនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា បានឲ្យដឹងថា ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិត នេត សាវឿន អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងដោយមានការសម្របសម្រួលពី លោក កើត វណ្ណរ៉េត ព្រះរាជអាជ្ញា នៃអយ្យការអមសាលាដំបូង ខេត្តសៀមរាប នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយឯក ជា ពៅ បានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការសហការជាមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាល ខេត្តសៀមរាប ចុះធ្វើការបង្ក្រាបជាក់ស្តែង បានជនសង្ស័យចំនួន៣នាក់នៅរសៀល ថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទាក់ទងនឹងការជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់តាមបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។ ជនសង្ស័យទី១ ឈ្មោះ ជា ហ៊ាបហ៊ ភេទប្រុស អាយុ១៩ឆ្នាំ Read more

យកប្រពន្ធប្រុសស្មោះជាងប្រពន្ធស្រី! គូរស្នេហ៌មួយគូរ ជាប្រុសដូចគ្នា ដឹកដៃគ្នាចូលរោងការ ……….

ភ្នំពេញ ៖កាលពីថ្មីនេះៗមានការសែលតគ្នាជាច្រើន ជាមួយមង្គលការគូរស្នេហ៌មួយគូរជាប្រុសដូចគ្នានោះរឿងរ៉ាវដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពីអ្នកលេងបណ្តាញសង្គម ប៉ុន្តែពុំមែនជាថ្មីសម្រាប់​ករណីនេះ​ឡើយ។ ស្របពេលបុរសវ័យក្មេងសាច់សល្អរាង២រូបបានដឹកដៃគ្នាចូលរោង​ជ័យក្រាបក្បាលចំពោះមេបាចាស់ទុំ កាលពីថ្ងៃទី០៥ មិថុនា តាមរយៈការបង្ហាញ​ឲ្យដឹង​លើគណនីឈ្មោះ Vo leak online។ទោះជាយ៉ាងណាក៌ដោយបច្ចុប្បន្ននេះ​ គេសង្កេតឃើញគូរស្នេហ៌ច្រើនគូរដែលដែលស្រលាញ់ប្រុសដូចគ្នា និងរៀបការសាងគ្រួសារក្តី តែកន្លងទៅមង្គលការអ្នកដូចគ្នាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ខណៈប្រភពខាងលើក៏បានចូលរួមអបអរគូស្នេហ៍ ភរិយាប្តី ថ្មីថ្មោងតោងស្បៃគ្នា​ដោយ​សំណេរ​ខ្លីថា «ជូនពរបងទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាជារៀងរហូតណា»។ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ

សាហាវណាស់បង៖ ​ស្ទុះចាប់ច្របាច់.ក​ រុញ​ខ្ទប់ទ្វារ​បិទ​បម្រុង​ចាប់រំលោភ និងទាញ​​កាំបិត​ពី​ចង្កេះ បម្រុង…….

ភ្នំពេញ៖ សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ នៅវេលាម៉ោង ៣និង២០នាទីថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ពីបទ​ប្រទូស្ដ​កេរខ្មាស់​ និង​គំរាម​សម្លាប់​ប្រើ​កាំបិត​បុ័ងតោ​គំរាម​កាប់​សមត្ថកិច្ច​ ស្ថិតត្រង់ចំណុចផ្ទះជួលភូមិថ្មី សង្កាត់​ដង្កោ​ ខណ្ឌដង្កោ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​​ជនសង្ស័យ​ឈ្មោះ​ រស់​ នៅ​ ភេទ​ប្រុស​ អាយុ ​២៧​ឆ្នាំ​ ជនជាតិ​ខ្មែរ​ មុខរបរ​មិន​ពិតប្រាកដ​ ស្នាក់​នៅ​បន្ទប់​ជួល​ភូមិ​ថ្មី​ សង្កាត់​ដង្កោ​ ខណ្ឌដង្កោ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​ ជន​រង​គ្រោះ​ឈ្មោះ​ ថ​ ស ន​ ភេទ​ស្រី​ អាយុ​ ២០​ឆ្នាំ​ ជនជាតិ​ខ្មែរ​​ ។​ ​វត្ថុ​តាង​ចាប់​យក​រួម​មាន​៖​ កាំបិត​បុ័ងតោ​ដង​ដែក​ចំនួន ​០១​ ។​​ ដំណើររឿងហេតុ​៖​ កាលពីវេលាម៉ោងកើតហេតុជន​រង​គ្រោះ​​ កំពុង​តែ​បោសសម្អាតក្នុង​បន្ទប់​ជួល​ Read more